Περίληψη του Προγράμματος

Εκτύπωση

Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών Παρ’ όλα αυτά, πολλοί από αυτούς είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε τυπικά ή μη τυπικά μαθήματα εκμάθησης γλωσσών. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχει μια ξεκάθαρη ανάγκη για την προώθηση των άτυπων μεθοδολογιών εκμάθησης ξένων γλωσσών που θα ταιριάζουν με τις ανάγκες των μεταναστών και που θα τους διευκολύνουν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους. Το πρόγραμμα METIKOS, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, θα αναπτύξει μια μεθοδολογία όπου θα προσαρμόσει υπάρχουσες πρακτικές στο πεδίο της άτυπης μάθησης (γλωσσικό καφέ, TANDEM ®, ηλεκτρονικό γλωσσικό καφέ) στις συγκεκριμένες ανάγκες των μεταναστών και θα αναπτύξει 3 διαδικτυακά εργαλεία που θα διευκολύνουν τους μετανάστες στη μαθησιακή διαδικασία (ηλεκτρονικό καφέ, βάση δεδομένων για σχετικά υλικά και μια άτυπη διαδικτυακή γλωσσική κοινότητα). Επίσης στοχεύει να αναπτύξει περιφερειακά δίκτυα ενδιαφερομένων μερών στις περιφέρειες των εταίρων, δίκτυα τα οποία θα είναι δυνατόν να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη διαδικασία στις τοπικές κοινότητες αλλά επίσης, μέσω online και offline δικτύωσης, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Δια Βίου Μάθηση (Grundtvig- Πολυμερή Προγράμματα). Το πρόγραμμα άρχισε το 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013.